امریکا با وجود داشتن 5 درصد جمعیت کل زمین دارای بیشترین زندانی یعنی 25 درصد زندانیان کل دنیا است.
به گزارش نسیم سرخس، امریکا با وجود داشتن ۵ درصد جمعیت کل زمین دارای بیشترین زندانی یعنی ۲۵ درصد زندانیان کل دنیا است.
منبع: مشرق