مشق عاشقی زائران پیاده سرخسی در مسیر مشهدالقلوب
مشق عاشقی زائران پیاده سرخسی در مسیر مشهدالقلوب
امسال در دهه پایانی ماه صفر بیش از 9 هزار زائر پیاده از شهرستان سرخس به پابوسی آقا علی ابن موسی الرضا(ع) مشرف شدند.

امسال در دهه پایانی ماه صفر بیش از ۹ هزار زائر پیاده از شهرستان سرخس به پابوسی آقا علی ابن موسی الرضا(ع) مشرف شدند.