رهبری هوشمند انقلاب اسلامی، با نوشتن این نامه درحقیقت از موج ایجادشده در اذهان عمومی که مدام در آن اسلام خشن، اسلام جنگ طلب، اسلام خونریز و … تکراری شده برای معرفی اسلام حقیقی سواری گرفتند.

به گزارش نسیم سرخس:

 

به عموم جوانان در اروپا و آمریکای شمالی (۱)

 

«حوادث اخیر در فرانسه و وقایع مشابه در برخی دیگر از کشورهای غربی مرا متقاعدکردکه درباره آن ها مستقیما با شما سخن بگویم.» ۱- حوادث اخیر:

 

لزوم واکنش به موقع نسبت به حوادث پیرامونی ۲- حوادث اخیر در فرانسه و وقایع مشابه در برخی دیگر از کشورهای غربی: الف) لزوم نگاه بین المللی […]

 

«حوادث اخیر در فرانسه و وقایع مشابه در برخی دیگر از کشورهای غربی مرا متقاعد کرد که درباره آن ها مستقیما با شماسخن بگویم.»

 

۱- حوادث اخیر: لزوم واکنش به موقع نسبت به حوادث پیرامونی.

 

۲- حوادث اخیردر فرانسه و وقایع مشابه در برخی دیگرازکشورهای غربی:

 

الف) لزوم نگاه بین المللی و فرامنطقه ای.

 

ب) رصد دقیق وقایع در نقاط مختلف و  تقاطع دادن خط سیر و جهت گیری آن ها و بیرون کشیدن نقاط هدف واشتراک آن ها.

 

ج) توجه به همه گستره اردوگاه جبهه مقابل؛ وقایع در فرانسه و برخی کشورهای غربی اتفاق افتاده اماخطاب نامه هم به جوانان اروپا است و هم به جوانان آمریکای شمالی.

 

۳- مرامتقاعدکردکه درباره آن هامستقیما با شما سخن بگویم: لزوم ارتباط مستقیم و بی واسطه بامخاطب در شرایط ویژه.

 

نکته: تلاش جبهه استکبار بر «اسلام هراسی»و واژگون نشان دادن چهره اسلام ناب محمدی به مردم جهان است. اما رهبری هوشمندانقلاب اسلامی، بانوشتن این نامه، درحقیقت از موج ایجادشده دراذهان عمومی که مدام درآن اسلام خشن، اسلام جنگ طلب، اسلام خونریز و…تکراری شده برای معرفی اسلام حقیقی سواری گرفتند.

 

به بیان دیگر تصورکنید این نامه درشرایطی نوشته می شدکه هیچ موج عمومی وجود نداشت، دراین صورت ما باید چقدر تلاش می کردیم این نامه به دست مخاطب اصلی خودش برسد؟ آن هم با این سانسور شدیداخبار در جامعه هدف.

 

اتفاقا تاخیر، زمینه را برای ارائه اسلام راستین به جامعه غربی و آمریکایی و عموم جوانان شان فراهم کرد.

 

انسان به یاد جمله «عدو شود سبب خیر اگر خداخواهد»می افتد.

 

اما الان، کسانی که این حوادث را با هدف اسلام هراسی رقم زدند، برسر یک دو راهی قرارگرفتند.

 

۱- دامن زدن به این موج منجر به نشر بیشتر نامه رهبری و تحریک بیشتر جوانان به سمت مطالعه قرآن و شناخت اسلام از منابع اصلی منجر می شود.

 

۲- تلاش جهت خاموش کردن این موج و تعطیل کردن کمپین های سوریشان درحمایت از جان باختگان این حادثه که هرکدام از این دو به نفع ما و به شر آن هاست.

 

البته آن هاتلاش خواهندکردکه نامه رهبری هر چه کمتر منتشرشود اما به خواست خدا این نامه به مقصدخودش می رسدکه «یریدون لیطفئوا نورالله بافواههم والله متم نوره و لوکره الکافرون.»

 

درس: باید دشمن را در موضع انفعال قرارداد. «ما در برابر هر تهدیدی تهدید می کنیم». حالا این سردمداران جبهه مقابل اند که به دست و پا افتادند که چه کنیم برای عدم برجسته شدن این نامه در رسانه های جهان!

 

یادداشت: عبدالله مهدوی