نماهنگ؛ «به کدامین گناه؟!»
نماهنگ؛ «به کدامین گناه؟!»
۱۲ تیر ۱۳۶۷، روزی که حقوق بشر آمریکایی معرفی شد؛ لحظه برخورد نزدیک است، همان تقابل تاریخی خون بر شمشیر و این بار به راستی آتش؛ لهیب حادثه ده‌ها زن و مرد و کودک را سوزاند و خاکسترشان را در خاطره شرجی جنوب پراکند و پرنده افتاد، غرق شد، از هم فروپاشید، اما نمرد.

به گزارش نسیم سرخس، ۱۲ تیر ۱۳۶۷، روزی که حقوق بشر آمریکایی معرفی شد؛ لحظه برخورد نزدیک است، همان تقابل تاریخی خون بر شمشیر و این بار به راستی آتش؛ لهیب حادثه ده‌ها زن و مرد و کودک را سوزاند و خاکسترشان را در خاطره شرجی جنوب پراکند و پرنده افتاد، غرق شد، از هم فروپاشید، اما نمرد.

 

  • نویسنده : احسان بابائی