نماهنگ؛ «فهمیده‌های این روزگاران»
نماهنگ؛ «فهمیده‌های این روزگاران»
در هجوم تانک و آهن ایستاد، فهمیده‌ای به وسعت تاریخ حماسه و همه فهمیده‌های نوجوانی که در کلاس بزرگ جبهه و معنویت اوج گرفتند و درس‌هایی برای همه تاریخ این سرزمین با خون خویش به یادگار گذاشتند، درست همانند فهمیده‌های این روزگاران که الگوی تمام عیارشان شهید فهمیده است.

به گزارش نسیم سرخس، در هجوم تانک و آهن ایستاد، فهمیده‌ای به وسعت تاریخ حماسه و همه فهمیده‌های نوجوانی که در کلاس بزرگ جبهه و معنویت اوج گرفتند و درس‌هایی برای همه تاریخ این سرزمین با خون خویش به یادگار گذاشتند، درست همانند فهمیده‌های این روزگاران که الگوی تمام عیارشان شهید فهمیده است.

گوینده: محمدرضا بانصری

تولید مرکز چندرسانه‌ای نسیم سرخس