عملیات آماده سازی ساخت المان «شهدای گمنام سرخس»
عملیات آماده سازی ساخت المان «شهدای گمنام سرخس»
عملیات آماده سازی ساخت المان «شهدای گمنام سرخس» با به کارگیری توان عملیاتی، اجرایی و مالی شهرداری سرخس در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، عملیات آماده سازی ساخت المان «شهدای گمنام سرخس» با به کارگیری توان عملیاتی، اجرایی و مالی شهرداری سرخس در حال اجرا است.