تصاویر/ شیر دوشی در روستای شوریجه سرخس
تصاویر/ شیر دوشی در روستای شوریجه سرخس
با شروع فصل دوشیدن دام طبق رسم سنتی، زنان روستای شوریجه سرخس هر روز در محل روستا به دسته های چند نفری تقسیم و در ساعت مقرری که چوپان گله را در محل مشخص جمع آوری می کند دام را می دوشند و شیر آنها را جمع آوری می کنند.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، با شروع فصل دوشیدن دام طبق رسم سنتی، زنان روستای شوریجه سرخس هر روز در محل روستا به دسته های چند نفری تقسیم و در ساعت مقرری که چوپان گله را در محل مشخص جمع آوری می کند دام را می دوشند و شیر آن ها را جمع آوری می کنند.

 

روستای شوریجه سرخس در ۶۰ کیلومتری جنوب شهرستان سرخس واقع شده است و  شغل مردم این روستا عموما کشاورزی و دامداری است.