طبیعت پاییزی سرخس به روایت تصویر
طبیعت پاییزی سرخس به روایت تصویر
پاییز را فصلی هزار رنگ معرفی می کنند که زیبایی و گرمی رنگ هایش هر بیننده ای را بر سر ذوق می آورد؛ مناظری شگرف از خزانی زیبا که هر بیننده ای را به تعظیم در مقابل خالق این زیبایی ها وا می دارد.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، پاییز را فصلی هزار رنگ معرفی می کنند که زیبایی و گرمی رنگ هایش هر بیننده ای را بر سر ذوق می آورد؛ مناظری شگرف از خزانی زیبا که هر بیننده ای را به تعظیم در مقابل خالق این زیبایی ها وا می دارد.