کمی دست و پایش را گم کرد
کمی دست و پایش را گم کرد
یک مین منفجر شد زیر پایش کمی دست و پایش را گم کرد حالا بعد از چهل سال دست و پایش را پیدا کردند...

به گزارش جوونی وبلاگ مداد مغزی نوشت،

یک مین منفجر شد زیر پایش

کمی دست و پایش را گم کرد

حالا بعد از چهل سال

دست و پایش را پیدا کردند…

آورده اند برای مادرش

مادرش استخوان ها را که بغل گرفت

کمی دست و پایش را گم کرد…