اینترنت خانگی روستای اسلام قلعه ۴ روزه قطع شده
اینترنت خانگی روستای اسلام قلعه ۴ روزه قطع شده
اینترنت خانگی روستای اسلام قلعه ۴ روزه قطع شده و هرچی هم به عزیزان مخابرات زنگ زدیم اقدامی انجام ندادن

اینترنت خانگی روستای اسلام قلعه ۴ روزه قطع شده و هرچی هم به عزیزان مخابرات زنگ زدیم اقدامی انجام ندادن