در موزه عبرت اسلحه مربوط به گروهک فرقان که با آن،شهیدان راه انقلاب آیت الله مرتضی مطهری، دکتر مفتح و سپهبد قرنی کشته شدند.
اسلحه