توزیع نان در روستای گنبدلی را اتحادیه مدیریت کند
توزیع نان در روستای گنبدلی را اتحادیه مدیریت کند
مسئولان محترم و بازرسان محترم اتحادیه خبازان؛ خواهشمند است، با توجه به اینکه روستای گنبدلی روستایی است که مرکزیت دارد و خیلی از مسافران و روستاهای اطراف از نانوایی‌های آن نان خرید می‌کنند، طوری برنامه‌ریزی شود که به مردم خود روستا نان برسد.

#صدای_مردم

مسئولان محترم و بازرسان محترم اتحادیه خبازان؛ خواهشمند است، با توجه به اینکه روستای گنبدلی روستایی است که مرکزیت دارد و خیلی از مسافران و روستاهای اطراف از نانوایی‌های آن نان خرید می‌کنند، طوری برنامه‌ریزی شود که به مردم خود روستا نان برسد.

واقعا برای خود اهالی سخت هست که بروند، نان نرسد یا حداقل برای افراد غیر بومی محدودیت ایجاد شود در خرید تعداد نان.