نیروهای ارتش عراق در ادامه عملیات آزادسازی موصل محله الساحه در غرب موصل را نیز آزاد کردند. عملیات نیروهای واکنش سریع عراق در بخش غربی موصل وارد اخرین مرحله شده است.
صراط*