عکس/ سد تبارک یخ زد
عکس/ سد تبارک یخ زد
سد تبارک یخ زد، قوچان استان خراسان رضوی
مشرق*