ارتش عربستان حرکت زمینی خود به سمت استان «أبین» را آغاز کرده و به نیروهای أنصارالله 24 ساعت وقت داد.
به گزارش نسیم سرخس، اخبار رسیده از ریاض پایتخت عربستان سعودی حاکی از آن است که فرماندهی ارتش عربستان نیروهای خود را به صورت زمینی به سمت استان یمنی «أبین» حرکت داده و به نیروهای أنصارالله ۲۴ ساعت وقت دادند تا از این شهر عقب نشینی کرده و آن را ترک کنند.
گفته می شود تعداد نیروهای ارتش عربستان که حرکت زمینی خود را آغاز کرده اند زیاد نیست و فقط ۶۰ نفر هستند اما گویا از نیروهای کوماندو و آموزش دیده اند.

منبع: مهر