تصاویر برگزاری مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت با حضور سردار قاسم سلیمانی را مشاهده می کنید.
عکس/ «حاج قاسم» به مجلس رفت

عکس/ «حاج قاسم» به مجلس رفت

عکس/ «حاج قاسم» به مجلس رفت

عکس/ «حاج قاسم» به مجلس رفت

عکس/ «حاج قاسم» به مجلس رفت

عکس/ «حاج قاسم» به مجلس رفت

عکس/ «حاج قاسم» به مجلس رفت

عکس/ «حاج قاسم» به مجلس رفت

عکس/ «حاج قاسم» به مجلس رفت

عکس/ «حاج قاسم» به مجلس رفت

عکس/ «حاج قاسم» به مجلس رفت

عکس/ «حاج قاسم» به مجلس رفت

عکس/ «حاج قاسم» به مجلس رفت

عکس/ «حاج قاسم» به مجلس رفت

عکس/ «حاج قاسم» به مجلس رفت

عکس/ «حاج قاسم» به مجلس رفت

عکس/ «حاج قاسم» به مجلس رفت

عکس/ «حاج قاسم» به مجلس رفت

عکس/ «حاج قاسم» به مجلس رفت