یگان های مکانیزه ارتش روسیه برای رژه روز پیروزی در 9 ماه می در حال تمرین هستند و حجم زیادی از تجهیزات جدید در این رژه رونمایی می شود. روسها ترجیح دادند تا بخشی از این سامانه ها را استتار کنند.