مدارک دانشگاهی را نادیده گرفتند و رفتند جبهه…
مدارک دانشگاهی را نادیده گرفتند و رفتند جبهه…

منبع: جهان نیوز

منبع: جهان نیوز