مدرسه‌سازی بچه مدرسه‌ای‌های تهران در سرخس
مدرسه‌سازی بچه مدرسه‌ای‌های تهران در سرخس
دانش آموزان دبیرستان فیض تهران در مدت یک هفته با حضور در مناطق محروم سرخس، دو باب مسجد و یک مدرسه ساختند.

به گزارش نسیم سرخس، دانش آموزان دبیرستان فیض تهران در مدت یک هفته با حضور در مناطق محروم سرخس، دو باب مسجد و یک مدرسه ساختند.

عکس: جهادگران دبیرستان فیض تهران