همایش علمی پایش فرصت‌های اشتغال و تولید در حوزه منابع آب سرخس | پایگاه خبری نسیم سرخس