امامی که آنها دارند می سازند نه امامِ انقلاب است و نه می تواند امامِ انقلاب باشد؛ این امام حتی در حد یک پاپ هم کارایی ندارد.

به گزارش نسیم سرخس به نقل از دولت اعتدال، امام غیر حماسی و امام غیر مبارز می شود امام العرفا یا امام الفقها یا امام الاخلاق، مثل امام محمد غزالی هاو بایزیدها و ابوسعید ابوالخیرها، هرچه که باشد دیگر “امام امت” نیست،

این روح حماسی است که بیش از هر خصیصه دیگری از یک زاهدِ عارفِ مومن، امام امت میسازد، تاریخ شاهد لشگری از عباد و زهاد است که بر خانواده خود هم ولایتی نداشتند چه رسد به امت!

روح الله، امام امت شد چون سرچشمه حماسه بود،وصیتنامه اش را که میخوانی، حماسه نامه است، سخنرانی اش را که گوش می دهی، حماسه خوانی است.

همین حماسه است که روح الله را بزرگترین دردسرِ تاریخی “کدخداهای جهان” کرده است و الا آنها برای امام العرفاهایی که نه خود را مسوول بهشت بردن مردم می دانند، نه جرات مخالفتی دارند و نه جربزه فرمانی، غش و ضعف هم می روند.

روح الله به ما آموخت انتظارفرج در مبارزه است و از این رو است که حماسه زدایی از “روح الله”، می شود شاه کلید مقابله با “امام امت”، خواب نماهایِ عافیت طلب می کوشند تا از امامِ قاطعِ انقلابی؛ دیپلماتِ مذبذبِ سازشکاری را به تصویر بکشند.

کسانی که قرار بود مروجِ آثارِ این حکیمِ فیلسوف ِمجاهد باشند؛ سخنرانان همایش ها و بزرگداشت های خاندانی می شوند.

بزرگترین خصائص امامِ زاهدِ امت را که ساده زیستی و دنیازدگی بود در زیر انبوه سنگ های تالارهای هزار و یک رنگ مقبره خانوادگی دفن می کنند؛و کسانی را که تا دیروز خط بر امام می کشیدند امروز خط امامی می خوانند.

امامی که آنها دارند می سازند نه امامِ انقلاب است و نه می تواند امامِ انقلاب باشد؛ این امام حتی در حد یک پاپ هم کارایی ندارد چه رسد که بخواهد اکسیروار حکومتی با ریشه ٢۵٠٠ ساله را زیر و رو کند؛ چه رسد که بخواهد به پشتوانه مومنین و مستضعفین تا تحقق کامل اسلام ناب محمدی(ص) از پای ننشیند.

با امامِ مصطفوی ها! فقط می شود در خیابان های ژنو قدم زد؛ طی کردن راه کربلا و رسیدن به قدس امام خمینی را می طلبد.

این امام ساختگی حتی برای جوان های جماران هم نچسب است؛ آقا روح الله می خواهد که بر قلوب جوانان از گراژده بوسنی تا قلب بقاع لبنان حکومت کند.

امام ما؛ امام انقلاب؛ آقا روح الله؛ امام خمینی؛ همان پیرِ فیلسوفِ شاعرِ حکیمِ فقیهِ مجتهدِ ساده زیستِ زاهدِ ملٓایِ شجاعِ نترسِ مجاهدِ مبارزِ انقلابی است که فرمود: « تا شرک و کفر هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم .» نه آنچه امروز با خواب و حرف و همایش و نقش و سنگ و نما به رخ ما می کشند.

انتهای پیام/