مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: خریدار اول پرسپولیس نتوانسته در زمان مقرر سهم ۲۰ درصدی شرکت در مزایده را واریز کند و با این حساب صلاحیت و اهلیت شرکت استیل آذین به عنوان خریدار بررسی می‌شود.
به گزارش نسیم سرخس، مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: خریدار اول پرسپولیس نتوانسته در زمان مقرر سهم ۲۰ درصدی شرکت در مزایده را واریز کند و با این حساب صلاحیت و اهلیت شرکت استیل آذین به عنوان خریدار بررسی می‌شود.

سیدجعفر سبحانی در پاسخ به این شائبه که گفته می‌شود باشگاه آستیل آذین خریدار قطعی باشگاه پرسپولیس شده است، گفت: این مباحث ظن و گمان رسانه‌ای بوده و ممکن است بعداً نیز بشود یا نشود اما به عنوان سازمان خصوصی‌سازی باید دو شرکت احراز صلاحیت و اهلیت آنها طی شده و انتخاب شوند.

مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: یک اشکالی که شرکت بهنام پیشرو کیش دارد مبلغ ۲۰ درصد را در تاریخ گفته شده که باید یک روز قبل از باز شدن پاکت‌ها باشد واریز نکرده و مدعی است سیستم بانکی آن را با تأخیر واریز کرده که همزمان با اهلیت، این موضوع بررسی خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکشنبه برنده قطعی مزایده پرسپولیس گفته می‌شود، تصریح کرد: شرکت پیشرو کیش شرایط مزایده را داشته و پاکت آنها خالی از مبلغ نبوده است و اکنون فرض بر صحت گفته نماینده شرکت است و مبنای مزایده پول واریزی بوده که در بندهای آگهی نیز ذکر شده است.

سبحانی تأکید کرد: ممکن است به علت ایراد دیر واریز شدن مبلغ، این شرکت از گردونه مزایده حذف شود و طبیعتاً آستیل آذین می‌ماند و احتمال بیشتر این است که پول شرکت پیشرو دیر پرداخت شده است و اگر بتوانند ثابت کنند در گردونه احراز صلاحیت قرار می‌گیرند.

منبع: فارس

انتهای پیام/