فرایند بررسی صلاحیت‌ها در گفتگو با اعضاء شورای نگهبان