پوستر/اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مردمی
پوستر/اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مردمی
مقام معظم رهبری: «راه مقابله با فشارهای اقتصادی اجرای اقتصاد مقاومتی است.مردمی کردن اقتصاد و توانمندسازی بخش خصوصی، کاهش وابستگی به نفت، مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات، و حرکت براساس برنامه و پرهیز از تغییر ناگهانی قوانین و سیاستها از ارکان اقتصاد مقاومتی بشمار می روند.»

به گزارش نسیم سرخس به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌خامنه‌ای: «راه مقابله با فشارهای اقتصادی اجرای اقتصاد مقاومتی است.مردمی کردن اقتصاد با اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی، کاهش وابستگی به نفت، مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات، و حرکت براساس برنامه و پرهیز از تغییر ناگهانی قوانین و سیاستها از ارکان اقتصاد مقاومتی بشمار می روند.»

۱۳۹۱/۰۵/۰۳