با حکم سردار نقدی، محمد ابراهیم کریمی مسئول جدید سازمان بسیج کارگری کشور شد.