آرامگاه «بابالقمان سرخسی» بعد از مرمت و بازسازی
آرامگاه «بابالقمان سرخسی» بعد از مرمت و بازسازی
فاز ۲ عملیات بازسازی و مرمت آرامگاه بابا لقمان سرخسی، پس از چند دوره مرمت متعدد و اساسی پایان یافت.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، فاز ۲ عملیات بازسازی و مرمت آرامگاه بابا لقمان سرخسی، پس از چند دوره مرمت متعدد و اساسی پایان یافت.