رزمایش دفاعی، امنیتی محور عملیاتی شهید برونسی سرخس | پایگاه خبری نسیم سرخس