بارش نخستین برف زمستانی در سرخس/ بخش دوم | پایگاه خبری نسیم سرخس