اقامه نخستین نماز جمعه سرخس در وضعیت سفید کرونایی - پایگاه خبری نسیم سرخس | پایگاه خبری نسیم سرخس