اقامه نخستین نماز جمعه سرخس در وضعیت سفید کرونایی | پایگاه خبری نسیم سرخس