شنبه, ۴ اسفند , ۱۳۹۷ Saturday, 23 February , 2019
  • شهيد اسماعيل مشهدي ۱۷ تیر ۱۳۹۵

    شهيد اسماعيل مشهدي

    شهيد اسماعيل مشهدي در سال 1344 در خانواده مذهبي و متدين در روستاي دولت آباد به دنيا آمد.

شهید محمد چشك ۲۴ مرداد ۱۳۹۴

شهید محمد چشك

شهيد محمد چشك در خانواده روستایي و كشاورزاده در روستاي يازتپه بدنيا آمد.

شهید حسن عرب ۲۴ مرداد ۱۳۹۴

شهید حسن عرب

شهيد حسن عرب در سال 1350در خانواده روستائي در روستاي گنبدلي بدنيا آمد.

شهید محمدابراهيم بوز قوچاني ۲۴ مرداد ۱۳۹۴

شهید محمدابراهيم بوز قوچاني

پاسدار شهيد محمد ابراهيم بوز قوچاني در سال 1340 در شهرستان مرزي سرخس متولدشد.

شهید مجتبي عباسي ۲۴ مرداد ۱۳۹۴

شهید مجتبي عباسي

شهيد مجتبي عباسي در سال 1348در تهران بدنيا آمد مادرش بعلت علاقه اي كه به امام حسن مجتبي داشت نام وي را مجتبي گذاشت.

شهید كريم مرحمت ۲۴ مرداد ۱۳۹۴

شهید كريم مرحمت

شهيد كريم مرحمت در سال 1344در شهرستان سرخس بدنيا آمد.

شهید سيد قاسم سيدكابلي ۲۴ مرداد ۱۳۹۴

شهید سيد قاسم سيدكابلي

شهيد سيد قاسم سيد كابلي در سال 1346در خانواده مذهبي در شهرستان سرخس بدنيا آمد.