کلیپ؛ شهید محسن فخری زاده که بود؟
کلیپ؛ شهید محسن فخری زاده که بود؟
این کلیپ به معرفی شهید محسن فخری زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخته است.

به گزارش نسیم سرخس، این کلیپ به معرفی شهید محسن فخری زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخته است.