نماهنگ/ روزهای خوب پیروزی؛ رویداد ۱۳ بهمن ۵۷
نماهنگ/ روزهای خوب پیروزی؛ رویداد ۱۳ بهمن ۵۷
13 بهمن 57 یک روز پس از بزرگ‌ترین استقبال تاریخ از امام خمینی در بازگشت به ایران؛ هزاران نفر از مردم عاشقانه به سمت مدرسه علوی رفتند تا با رهبر از تبعید برگشته و پیروز خود دیدار کنند.

به گزارش نسیم سرخس، ۱۳ بهمن ۵۷ یک روز پس از بزرگ‌ترین استقبال تاریخ از امام خمینی در بازگشت به ایران؛ هزاران نفر از مردم عاشقانه به سمت مدرسه علوی رفتند تا با رهبر از تبعید برگشته و پیروز خود دیدار کنند.

گوینده: محمدرضا بانصری

تولید مرکز چندرسانه‌ای نسیم سرخس