نماهنگ؛ «۲۸ خرداد روز امتحان نهایی»
نماهنگ؛ «۲۸ خرداد روز امتحان نهایی»
28 خرداد 1400 روز امتحان نهایی من و تو است؛ این بار بیدارتر از همیشه و همدل‌تر از هر زمان؛ حضور در این صحنه حق ماست؛ به راستی آنان که با پروژه نه به رای و تحریم انتخابات آمده‌اند، خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کنند، اما ما با شهیدانمان پیمان بستیم که تا آخر پای این حق ایستاده‌ایم.

به گزارش نسیم سرخس، ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ روز امتحان نهایی من و تو است؛ این بار بیدارتر از همیشه و همدل‌تر از هر زمان؛ حضور در این صحنه حق ماست؛ به راستی آنان که با پروژه نه به رای و تحریم انتخابات آمده‌اند، خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کنند، اما ما با شهیدانمان پیمان بستیم که تا آخر پای این حق ایستاده‌ایم.

گوینده: محمدرضا بانصری

تولید مرکز چندرسانه‌ای نسیم سرخس