نماهنگ؛ «شیرین‌ترین خبر»
نماهنگ؛ «شیرین‌ترین خبر»
ساعت 13 و 8 دقیقه روز 26 دی‌ماه 1357 شمارش معکوس برای سقوط طاغوت و 2500 سال ستم‌شاهی آغاز شد، وقتی که شاه خائن برای همیشه از ایران به مقصد اربابان خویش با ذلت فرار کرد.

به گزارش نسیم سرخس، ساعت ۱۳ و ۸ دقیقه روز ۲۶ دی‌ماه ۱۳۵۷ شمارش معکوس برای سقوط طاغوت و ۲۵۰۰ سال ستم‌شاهی آغاز شد، وقتی که شاه خائن برای همیشه از ایران به مقصد اربابان خویش با ذلت فرار کرد.