نارضایتی مردم از حجم آشغال جنب اداره آموزش و پرورش سرخس!
نارضایتی مردم از حجم آشغال جنب اداره آموزش و پرورش سرخس!
متاسفانه این حجم آشغال جنب اداره آموزش و پرورش! فضای بسیار آلوده‌ای رو برای همسایه‌ها ایجاد کرده و نارضایتی شدیدی را به‌همراه دارد.

#صدای_مردم

متاسفانه این حجم آشغال جنب اداره آموزش و پرورش! فضای بسیار آلوده‌ای رو برای همسایه‌ها ایجاد کرده و نارضایتی شدیدی را به‌همراه دارد.