این روزها که شیطان بزرگ در پشت میز مذاکره پیرامون مسائل هسته‌ای با ایران قرار دارد مصادف گردیده با بزرگ ترین جنایت تاریخ که یانکی های وحشی علیه مسافران بی پناه و مظلوم هواپیمای ایرباس 655 در آسمان خلیج فارس انجام شده است. به مذاکره کنندگان عزیز ایرانی توصیه می‌شود که این تصاویر را به مسئولین آمریکایی که مدعی حقوق بشر هستند هدیه بدهند.
ه‍واپ‍ی‍م‍ای‌ ای‍رب‍اس‌ م‍س‍اف‍رب‍ری‌ پ‍ی‍ش‌ از پ‍رواز

ه‍واپ‍ی‍م‍ای‌ ای‍رب‍اس‌ م‍س‍اف‍رب‍ری‌ پ‍ی‍ش‌ از پ‍رواز
ت‍ک‍ه‌ه‍ایی از لاش‍ه‌ ه‍واپ‍ی‍م‍ای‌ ای‍رب‍اس‌ پ‍س‌ از س‍رن‍گ‍ون‌ ش‍دن‌ ب‍ه‌وس‍ی‍ل‍ه‌ ام‍ری‍ک‍ا

ت‍ک‍ه‌ه‍ایی از لاش‍ه‌ ه‍واپ‍ی‍م‍ای‌ ای‍رب‍اس‌ پ‍س‌ از س‍رن‍گ‍ون‌ ش‍دن‌ ب‍ه‌وس‍ی‍ل‍ه‌ ام‍ری‍ک‍ا
اج‍س‍اد شهدای سقوط‌ ه‍واپ‍ی‍م‍ای‌ ایرباس به‌ دست ناو وینسنس آمریکا

اج‍س‍اد شهدای سقوط‌ ه‍واپ‍ی‍م‍ای‌ ایرباس به‌ دست ناو وینسنس آمریکا
اج‍س‍اد شهدای سقوط‌ ه‍واپ‍ی‍م‍ای‌ ایرباس به‌دست ناو وینسنس آمریکا

اج‍س‍اد شهدای سقوط‌ ه‍واپ‍ی‍م‍ای‌ ایرباس به‌دست ناو وینسنس آمریکا
اج‍س‍اد شهدای سقوط‌ ه‍واپ‍ی‍م‍ای‌ ایرباس به‌دست ناو وینسنس آمریکا

اج‍س‍اد شهدای سقوط‌ ه‍واپ‍ی‍م‍ای‌ ایرباس به‌دست ناو وینسنس آمریکا
اج‍س‍اد شهدای سقوط‌ ه‍واپ‍ی‍م‍ای‌ ایرباس به‌دست ناو وینسنس آمریکا

اج‍س‍اد شهدای سقوط‌ ه‍واپ‍ی‍م‍ای‌ ایرباس به‌دست ناو وینسنس آمریکا
اج‍س‍اد شهدای سقوط‌ ه‍واپ‍ی‍م‍ای‌ ایرباس به‌دست ناو وینسنس آمریکا

اج‍س‍اد شهدای سقوط‌ ه‍واپ‍ی‍م‍ای‌ ایرباس به‌دست ناو وینسنس آمریکا
ت‍ش‍ی‍ی‍ع‌ ج‍ن‍ازه‌ شهدای ک‍ادر پ‍رواز ه‍واپ‍ی‍م‍ای‌ ایرباس

ت‍ش‍ی‍ی‍ع‌ ج‍ن‍ازه‌ شهدای ک‍ادر پ‍رواز ه‍واپ‍ی‍م‍ای‌ ایرباس
ت‍ش‍ی‍ی‍ع‌ ج‍ن‍ازه‌ شهدای ک‍ادر پ‍رواز ه‍واپ‍ی‍م‍ای‌ ایرباس

ت‍ش‍ی‍ی‍ع‌ ج‍ن‍ازه‌ شهدای ک‍ادر پ‍رواز ه‍واپ‍ی‍م‍ای‌ ایرباس
ت‍ش‍ی‍ی‍ع‌ ج‍ن‍ازه‌ شهدای ک‍ادر پ‍رواز ه‍واپ‍ی‍م‍ای‌ ایرباس

ت‍ش‍ی‍ی‍ع‌ ج‍ن‍ازه‌ شهدای ک‍ادر پ‍رواز ه‍واپ‍ی‍م‍ای‌ ایرباس
ت‍ش‍ی‍ی‍ع‌ ج‍ن‍ازه‌ شهدای ک‍ادر پ‍رواز ه‍واپ‍ی‍م‍ای‌ ایرباس

ت‍ش‍ی‍ی‍ع‌ ج‍ن‍ازه‌ شهدای ک‍ادر پ‍رواز ه‍واپ‍ی‍م‍ای‌ ایرباس
ت‍ش‍ی‍ی‍ع‌ ج‍ن‍ازه‌ شهدای ک‍ادر پ‍رواز ه‍واپ‍ی‍م‍ای‌ ایرباس

ت‍ش‍ی‍ی‍ع‌ ج‍ن‍ازه‌ شهدای ک‍ادر پ‍رواز ه‍واپ‍ی‍م‍ای‌ ایرباس
 منبع: مشرق
انتهای پیام