جشنواره ایده یابی

فرم ویژه شرکت در جشنواره ایده یابی
  • در صورت داشتن همکار در ارائه ایده ، مشخصات کامل ایشان در قسمت توضیحات ارائه گردد
  • فایل PDF . JPG .WORD .POWERPOINT . TIF حداکثر حجم فایل ارسالی 50 MB

*** تکمیل کامل اطلاعات درخواستی برای صدور گواهینامه شرکت در جشنواره و تحویل آن ضروری است.