عرق شرم دوربین‌ها از سلفی حقارت
عرق شرم دوربین‌ها از سلفی حقارت
جمعی از خیرالموجودین کشور عبور کرده از هفت‌خان رستم و افراد منظوری که از نبردبان لیست امید بالا آمدند و با انداختن چند پیکچر سلفی با بانوی چشم آبی سیاست خارجه فرنگستان، مادمازل موگرینی امیدها را به یاس، حقارت و ناامیدی مبدل کردند.

به گزارش نسیم سرخس، مجلسی که در رأس امور است و عصاره فضایل و فرهنگ یک ملت؛ مجلس فرهنگ‌ساز و عزت‌آفرین، مجلس شور و شعور، مجلس اقتدار و صلابت، مجلس شورای فرهنگ و تمدن و آداب‌ورسوم اسلامی ایرانی؛ مجلسی که آبشخور قانون سازی و تقنین آن اسلام و تمدن غنی ایرانی و ملی است؛ مجلسی که بر خواسته از خون شهدا و تبلور خواست و اراده ۸۰ میلیونی باعزت و ملیست.

 

جمعی از خیرالموجودین کشور عبور کرده از هفت‌خان رستم و افراد منظوری که از نبردبان لیست امید بالا آمدند و با انداختن چند پیکچر سلفی با بانوی چشم آبی سیاست خارجه فرنگستان، مادمازل موگرینی امیدها را به یاس، حقارت و ناامیدی مبدل کردند و آن خانم را متعجب و نگران که با رأس سیاست اروپا بودن بنده، این دورهمی و سلفی خواهی با منی که طبق عرف ملی و مذهبی آن‌ها روسری بر سر گذاشتم دیگر چه معنا دارد.

 

حقیقت یاد و خاطره‌های خوش روستایمان در اوایل دهه ۷۰ زنده شد؛ خدا را شکر آن موقع موبایل و این‌جور فناوری‌ها نبود؛ به‌محض اینکه مسافران از اتوبوس پیاده می‌شدند مردم تا منزل میزبان، آن‌ها را مشایعت می‌کردند و پسران و دخترکان دور آن‌ها جیغ و فریاد می‌زدند و می‌گفتند این‌ها از شهر آمدند!

 

یاد دیالوگ اکبر عبدی در فیلم اخراجی‌ها افتادم که سیما و مینا بین این همه نامحرم چکار می کنه!

 

یکی گفت کاری سیاسی است و جبران محبت؛ لیست امید ذوق‌زده از الطاف سرکار علیه (کسره ع و تشدید یاء) در یاری برجام و تقلیل تحریم و تقلیل آلام مردم و درد و جنگ‌زدگی مقاومت سوریه و لبنان و یمن و کیش دادن داعشی ها از کشور چند «آی لاو یو» تقدیم کردند!

 

و آن‌یکی گفت که باید با مسائل فرهنگی و عرف دیپلماسی آشنا شوند؛ ضعف فرهنگیست! و آن‌یکی گفت که برایشان تور اروپا گردی مهیا شود تا سیر بور بین شوند و با دیدن یک ناجنس دست‌پاچه نشوند!

 

و این حکایت مجلسی در رأس امور است که نه با شایستگی و شایسته‌سالاری که با رانت و باندبازی و پول بسته می‌شود و نمایندگان یک ملت ۸۰ میلیونی را برای گرفتن یک عکس سلفی پشت سرخانمی قرار می‌دهد که بسیاری از مشکلات کشور و منطقه پشت قاب عکس به‌ظاهر خندان و نفاق او  قرار دارد.

 

یادداشت- قاسم یعقوبی

انتهای پیام/