فیلم/ کُرد کُشی، رسم جنایتکاران پژاک
فیلم/ کُرد کُشی، رسم جنایتکاران پژاک
مدعیان طرفداری از مردم کرد، پدر جوان را جلو چشمان دختر و همسرش به قتل رساندند.

به گزارش نسیم سرخس، مدعیان طرفداری از مردم کرد، پدر جوان را جلو چشمان دختر و همسرش به قتل رساندند

گوشه ای از دردل کردها درباره وحشی گریهای تروریستهای پژاک